skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer Networks xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variable-weight topology-transparent scheduling

Lutz, Jonathan ; Colbourn, Charles J. ; Syrotiuk, Violet R.

Computer Networks The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, July 20, 2017, Vol.122, p.16(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2017.04.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Coordination Function for uplink traffic steering in tightly coupled LTE Wi-Fi networks

Santhappan, Thomas Valerrian Pasca ; Patro, Sumanta ; Tamma, Bheemarjuna Reddy ; A, Antony Franklin

Computer Networks The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Nov 9, 2017, Vol.127, p.296(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2017.08.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LDMAC: A propagation delay-aware MAC scheme for long-distance UAV networks.(Report)

Chen, Xi ; Huang, Chuanhe ; Fan, Xiying ; Liu, Di ; Li, Peng

Computer Networks The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Oct 24, 2018, Vol.144, p.40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2018.07.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel QoS aware medium access control scheduler for LTE-advanced network.(Report)

Chaudhuri, Saptarshi ; Baig, Irfan ; Das, Debabrata

Computer Networks The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, April 22, 2018, Vol.135, p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2018.01.024

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3-ent (resilient, intelligent, and efficient) medium access control for full-duplex, jamming-aware, directional airborne networks.(Report)

Qi, Ji ; Hu, Fei ; Li, Xin ; A.M., Koushik ; Kumar, Sunil

Computer Networks The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Dec 24, 2017, Vol.129, p.251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2017.09.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network coding based adaptive CSMA for network utility maximization.(Report)

Wang, Tao ; Zhang, Baoxian ; Yao, Zheng ; Mouftah, Hussein T.

Computer Networks The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Oct 24, 2017, Vol.126, p.31(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286 ; DOI: 10.1016/j.comnet.2017.06.017

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chen, Xi
  2. Das, Debabrata
  3. Tamma, Bheemarjuna Reddy
  4. Li, Peng
  5. Patro, Sumanta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...