skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Nhan đề tạp chí: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A bio-inspired limb controller for avatar animation

Ruiz, A L Cruz ; Pontonnier, C ; Dumont, G

Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, 2014, Vol.17 Suppl 1, pp.174-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-8259 ; PMID: 25074221 Version:1 ; DOI: 10.1080/10255842.2014.931658

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Taylor & Francis Online - Journals  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ruiz, A L Cruz
  2. Ruiz, A.L. Cruz
  3. Dumont, Georges
  4. Cruz Ruiz, Ana Lucia
  5. Pontonnier, Charles

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...