skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A brain and gaze-controlled wheelchair

Lamti, Hachem A ; Ben Khelifa, Mohamed Moncef ; Gorce, Ph ; Alimi, Adel M

Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 01 July 2013, Vol.16, pp.128-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-5842 ; E-ISSN: 1476-8259 ; DOI: 10.1080/10255842.2013.815940

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of 3D dynamic virtual model to link segment model for estimation of net L4/L5 reaction moments during lifting

Abdoli-Eramaki, Mohammad ; Stevenson, Joan M ; Agnew, Michael J ; Kamalzadeh, Amin

Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, April 2009, Vol.12(2), pp.227-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-5842 ; PMID: 18949651 Version:1 ; DOI: 10.1080/10255840903094001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A human model for road safety: from geometrical acquisition to model validation with radioss

Behr, M ; Arnoux, P J ; Serre, T ; Bidal, S ; Kang, H S ; Thollon, L ; Cavallero, C ; Kayvantash, K ; Brunet, C

Computer methods in biomechanics and biomedical engineering, August 2003, Vol.6(4), pp.263-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-5842 ; PMID: 12959760 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kayvantash, K
  2. Chèze, L.
  3. Alimi, Adel M
  4. Bidal, S
  5. Lamti, Hachem A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...