skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy Efficient IP-Connectivity with IEEE 802.11 for Home M2M Networks

Ozcelik, Ihsan Mert ; Korpeoglu, Ibrahim ; Agrawala, Ashok

The Computer Journal, 2017, Vol. 60(6), pp.883-897 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxx020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saving Energy in Wireless Local Area Sensor Networks

Lloret, Jaime ; Sendra, Sandra ; Coll, Hugo ; Garcia, Miguel

The Computer Journal, 2010, Vol. 53(10), pp.1658-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxp112

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling and Performance Analysis of IEEE 802.11 DCF Using Coloured Petri Nets

Hu, Xiang ; Jiao, Li ; Li, Zhijia

The Computer Journal, 2016, Vol. 59(10), pp.1563-1580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxw067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simplified Probabilistic Modelling and Analysis of Enhanced Distributed Coordination Access in IEEE 802.11

Rajmic, Pavel ; Hošek, Jirí ; Fusek, Michal ; Andreev, Sergey ; Stecík, Július

The Computer Journal, 2015, Vol. 58(6), pp.1456-1468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxu081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disabling Misbehavior with Traffic Constraints in WLANs

Kim, Hwangnam ; Kim, Hwantae ; Park, Wonkyun ; Bae, Mungyu

The Computer Journal, 2014, Vol. 57(12), pp.1817-1833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxt121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Far Can We Go? Towards Realistic Software-Defined Wireless Networking Experiments

Fontes, Ramon Dos Reis ; Mahfoudi, Mohamed ; Dabbous, Walid ; Turletti, Thierry ; Rothenberg, Christian

The Computer Journal, 2017, Vol. 60(10), pp.1458-1471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxx023

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Assumptions in Backoff Process Modeling and Queueing Analysis of Wireless Local Area Networks (WLANs)

Iradat, Faisal ; Andreev, Sergey ; Ghani, Sayeed ; Nabi, Syed Irfan ; Arain, Waseem

The Computer Journal, 2014, Vol. 57(6), pp.924-938 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxs172

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software-Defined Wireless Mesh Networking: Current Status and Challenges

Rademacher, Michael ; Jonas, Karl ; Siebertz, Florian ; Rzyska, Adam ; Schlebusch, Moritz ; Kessel, Markus

The Computer Journal, 2017, Vol. 60(10), pp.1520-1535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxx066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An SRN Model of the IEEE 802.11 DCF MAC Protocol in Multi-Hop Ad Hoc Networks with Hidden Nodes

Younes, Osama ; Thomas, Nigel

The Computer Journal, 2011, Vol. 54(6), pp.875-893 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4620 ; E-ISSN: 1460-2067 ; DOI: 10.1093/comjnl/bxr009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Andreev, S.
  2. Andreev, Sergey
  3. Siebertz, Florian
  4. Coll, Hugo
  5. Iradat, Faisal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...