skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer Communications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framework for the organization of cooperative services in distributed client-server systems

Nehmer, Jürgen ; Mattern, Friedemann

Computer Communications, 1992, Vol.15(4), pp.261-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/0140-3664(92)90109-R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a unified view on space and time in sensor networks

Römer, Kay ; Mattern, Friedemann

Computer Communications, 2005, Vol.28(13), pp.1484-1497 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-3664 ; DOI: 10.1016/j.comcom.2004.12.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattern, Friedemann
  2. Mattern, F.
  3. Römer, K.
  4. Romer, Kay
  5. Nehmer, Jürgen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...