skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Computer Aided Geometric Design xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional data approximation on bounded domains using polygonal finite elements.(Report)

Cao, Juan ; Xiao, Yanyang ; Chen, Zhonggui ; Wang, Wenping ; Bajaj, Chandrajit

Computer Aided Geometric Design, 2018, Vol.63, p.149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8396 ; DOI: 10.1016/j.cagd.2018.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrete surface modelling using partial differential equations.(Report)

Xu, Guoliang ; Pan, Qing ; Bajaj, Chandrajit L.

Computer Aided Geometric Design, Feb, 2006, Vol.23(2), p.125(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-8396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bajaj, Chandrajit
  2. Xu, Guoliang
  3. Bajaj, C.
  4. Bajaj, Chandrajit L
  5. Pan, Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...