skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computer xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous computing: are we there yet?

Schmidt, Albrecht

Computer, Feb, 2010, Vol.43(2), p.95(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction beyond the keyboard

Schmidt, Albrecht ; Churchill, Elizabeth

Computer, April, 2012, Vol.45(4), p.21(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technologies to Amplify the Mind.(Report)

Schmidt, Albrecht

Computer, 2017, Vol.50(10), p.102(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising on public display networks

Alt, Florian ; Muller, Jorg ; Schmidt, Albrecht

Computer, May, 2012, Vol.45(5), p.50(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

meSchup: A Platform for Programming Interconnected Smart Things

Kubitza, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, 2017, Vol.50(11), p.38(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open display networks: a communications medium for the 21st century

Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Jose, Rui ; Schmidt, Albrecht

Computer, May, 2012, Vol.45(5), p.58(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

7
Technologies to Amplify the Mind
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technologies to Amplify the Mind

Schmidt, Albrecht

Computer, 2017, Vol.50(10), pp.102-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2017.3641644

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From data analysis and Visualization to causality discovery

Min Chen ; Trefethen, Anne ; Banares - Alcantara, Rene ; Jirotka, Marina ; Coecke, Bob ; Ertl, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, Oct, 2011, Vol.44(10), p.84(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

9
Ubiquitous Computing: Are We There Yet?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitous Computing: Are We There Yet?

Schmidt, Albrecht

Computer, 02/2010, Vol.43(2), pp.95-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2010.54

Toàn văn không sẵn có

10
Challenges in Engineering Cyber-Physical Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges in Engineering Cyber-Physical Systems

Broy, Manfred ; Schmidt, Albrecht

Computer, 02/2014, Vol.47(2), pp.70-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2014.30

Toàn văn không sẵn có

11
meSchup: A Platform for Programming Interconnected Smart Things
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

meSchup: A Platform for Programming Interconnected Smart Things

Kubitza, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, 11/2017, Vol.50(11), pp.38-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2017.4041350

Toàn văn không sẵn có

12
Perception beyond the Here and Now
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception beyond the Here and Now

Schmidt, Albrecht ; Langheinrich, Marc ; Kersting, Kritian

Computer, 2/2011, Vol.44(2), pp.86-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; E-ISSN: 1558-0814 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2011.54

Toàn văn không sẵn có

13
Advertising on Public Display Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advertising on Public Display Networks

Alt, Florian ; Muller, Jorg ; Schmidt, Albrecht

Computer, 05/2012, Vol.45(5), pp.50-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2012.150

Toàn văn không sẵn có

14
Open Display Networks: A Communications Medium for the 21st Century
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Display Networks: A Communications Medium for the 21st Century

Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Jose, Rui ; Schmidt, Albrecht

Computer, 05/2012, Vol.45(5), pp.58-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2012.114

Toàn văn không sẵn có

15
From Data Analysis and Visualization to Causality Discovery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Data Analysis and Visualization to Causality Discovery

Chen, Min ; Trefethen, Anne ; Banares-Alcantara, Rene ; Jirotka, Marina ; Coecke, Bob ; Ertl, Thomas ; Schmidt, Albrecht

Computer, 10/2011, Vol.44(10), pp.84-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2011.313

Toàn văn không sẵn có

16
Empirical Research through Ubiquitous Data Collection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empirical Research through Ubiquitous Data Collection

Henze, Niels ; Shrazi, Alireza Sahami ; Schmidt, Albrecht ; Pielot, Martin ; Michahelles, Florian

Computer, 06/2013, Vol.46(6), pp.74-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2013.202

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...