skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Computational Geometry: Theory and Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing the convex hull of a partially sorted set of points

Goodrich, Michael T

Computational Geometry: Theory and Applications, 1993, Vol.2(5), pp.267-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-7721 ; DOI: 10.1016/0925-7721(93)90023-Y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-dimensional approach to force-directed layouts of large graphs

Gajer, Pawel ; Goodrich, Michael T ; Kobourov, Stephen G

Computational Geometry: Theory and Applications, 2004, Vol.29(1), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-7721 ; DOI: 10.1016/j.comgeo.2004.03.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planarity-preserving clustering and embedding for large planar graphs

Duncan, Christian A ; Goodrich, Michael T ; Kobourov, Stephen G

Computational Geometry: Theory and Applications, 2003, Vol.24(2), pp.95-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-7721 ; DOI: 10.1016/S0925-7721(02)00094-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the complexity of optimization problems for 3-dimensional convex polyhedra and decision trees

Das, Gautam ; Goodrich, Michael T

Computational Geometry: Theory and Applications, 1997, Vol.8(3), pp.123-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-7721 ; DOI: 10.1016/S0925-7721(97)00006-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast randomized parallel methods for planar convex hull construction

Ghouse, Mujtaba R ; Goodrich, Michael T

Computational Geometry: Theory and Applications, 1997, Vol.7(4), pp.219-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-7721 ; DOI: 10.1016/0925-7721(95)00036-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing area and aspect ratio in straight-line orthogonal tree drawings

Chan, Timothy M ; Goodrich, Michael T ; Kosaraju, S.Rao ; Tamassia, Roberto

Computational Geometry: Theory and Applications, 2002, Vol.23(2), pp.153-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-7721 ; DOI: 10.1016/S0925-7721(01)00066-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Offset-polygon annulus placement problems

Barequet, Gill ; Briggs, Amy J ; Dickerson, Matthew T ; Goodrich, Michael T

Computational Geometry: Theory and Applications, 1998, Vol.11(3), pp.125-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-7721 ; DOI: 10.1016/S0925-7721(98)00025-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric pattern matching under Euclidean motion

Chew, L.Paul ; Goodrich, Michael T ; Huttenlocher, Daniel P ; Kedem, Klara ; Kleinberg, Jon M ; Kravets, Dina

Computational Geometry: Theory and Applications, 1997, Vol.7(1), pp.113-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-7721 ; DOI: 10.1016/0925-7721(95)00047-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goodrich, Michael
  2. Goodrich, M.T.
  3. Goodrich, Michael T
  4. Goodrich, Mt
  5. Kobourov, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...