skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sautman, Barry xóa Nhan đề tạp chí: Communist and Post-Communist Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The devil to pay: The 1989 debate and the intellectual origins of Yeltsin's "soft authoritarianism"

Sautman, Barry

Communist and Post-Communist Studies, 1995, Vol.28(1), pp.131-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-067X ; DOI: 10.1016/0967-067X(95)00008-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sautman, Barry
  2. Sautman, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...