skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản T - Technology . xóa Tất cả các phiên bản Communications in Computer and Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem: Second International Conference, GRMSE 2014, Ypsilanti, MI, USA, October 3-5, 2014. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem: Second International Conference, GRMSE 2014, Ypsilanti, MI, USA, October 3-5, 2014. Proceedings

Bian, Fuling;; Bian, Fuling ; Xie, Yichun

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-662-45736-8 ; E-ISBN: 978-3-662-45737-5 ; DOI: 10.1007/978-3-662-45737-5

Toàn văn sẵn có

2
Trustworthy Eternal Systems via Evolving Software, Data and Knowledge: Second International Workshop, EternalS 2012, Montpellier, France, August 28, 2012, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trustworthy Eternal Systems via Evolving Software, Data and Knowledge: Second International Workshop, EternalS 2012, Montpellier, France, August 28, 2012, Revised Selected Papers

Moschitti, Alessandro;; Moschitti, Alessandro ; Plank, Barbara

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-642-45259-8 ; E-ISBN: 978-3-642-45260-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-45260-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Computer Engineering and Technology: 18th CCF Conference, NCCET 2014, Guiyang, China, July 29 – August 1, 2014, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Engineering and Technology: 18th CCF Conference, NCCET 2014, Guiyang, China, July 29 – August 1, 2014, Revised Selected Papers

Xu, Weixia;; Xu, Weixia ; Xiao, Liquan ; Li, Jinwen ; Zhang, Chengyi ; Zhu, Zhenzhen

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-662-45814-3 ; E-ISBN: 978-3-662-45815-0 ; DOI: 10.1007/978-3-662-45815-0

Toàn văn sẵn có

4
E-Business and Telecommunications: International Joint Conference, ICETE 2011, Seville, Spain, July 18-21, 2011, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-Business and Telecommunications: International Joint Conference, ICETE 2011, Seville, Spain, July 18-21, 2011, Revised Selected Papers

Obaidat, Mohammad S;; Obaidat, Mohammad ; Sevillano, José ; Filipe, Joaquim

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-642-35754-1 ; E-ISBN: 978-3-642-35755-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-35755-8

Toàn văn sẵn có

5
Robotics: Joint Conference on Robotics, LARS 2014, SBR 2014, Robocontrol 2014, São Carlos, Brazil, October 18-23, 2014. Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotics: Joint Conference on Robotics, LARS 2014, SBR 2014, Robocontrol 2014, São Carlos, Brazil, October 18-23, 2014. Revised Selected Papers

Osório, F.S. ; Wolf, D.F. ; Branco, K.C. ; Grassi, V. ; Becker, M. ; Romero, R.A.F.;; Osório, Fernando S. ; Wolf, Denis Fernando ; Castelo Branco, Kalinka ; Grassi Jr., Valdir ; Becker, Marcelo ; Romero, Roseli

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-662-48133-2 ; E-ISBN: 978-3-662-48134-9 ; DOI: 10.1007/978-3-662-48134-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Kỷ yếu hội nghị  (4)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...