skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Communications in Computer and Information Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Creativity in Intelligent Technologies and Data Science: First Conference, CIT&DS 2015, Volgograd, Russia, September 15-17, 2015. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creativity in Intelligent Technologies and Data Science: First Conference, CIT&DS 2015, Volgograd, Russia, September 15-17, 2015. Proceedings

Shabalina, Olga ; Mozelius, Peter ; Malliarakis, Christos ; Tomos, Florica;; Kravets, Alla ; Shcherbakov, Maxim ; Kultsova, Marina ; Shabalina, Olga

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-319-23765-7 ; E-ISBN: 978-3-319-23766-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23766-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...