skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: College Mathematics Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm of the Bi-Month: Software Reviews

Huehn, K. L

College Mathematics Journal, 1988, Vol.19(1), p.78

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hidden Case of Negative Amortization

Waits, Bert K ; Demana, Franklin

College Mathematics Journal, 1990, Vol.21(2), p.121 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Corner

Herman, Eugene A., Ed

College Mathematics Journal, 1990, Vol.21(3), p.228

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Computer in the Classroom: The Time Is Right

Kraines, David P ; Smith, David A

College Mathematics Journal, 1988, Vol.19(3), p.261 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Electronic Spreadsheet and Mathematical Algorithms

Arganbright, Deane E

College Mathematics Journal, 1984, Vol.15(2), p.148 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to Computer Algebra Systems

Hosack, John M

College Mathematics Journal, 1986, Vol.17(5), p.434

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power and Roots by Recursion

Aieta, Joseph F

College Mathematics Journal, 1987, Vol.18(5), p.411

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Algebra Systems in Undergraduate Instruction

Small, Don

College Mathematics Journal, 1986, Vol.17(5), p.423 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Mathematics Software Database Update

Cunningham, R. S ; Smith, David A

College Mathematics Journal, 1987, Vol.18(3), p.242 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Corner

Smith, David A

College Mathematics Journal, 1986, Vol.17(4), p.344

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Should We Pivot in Gaussian Elimination?

Rozema, Edward

College Mathematics Journal, 1988, Vol.19(1), p.63 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vectors in a LOGO Learning Environment

Watkins, Will;

College Mathematics Journal, 1985, Vol.16(4), p.286 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fibonacci Numbers and Computer Algorithms

Atkins, John ; Geist, Robert

College Mathematics Journal, 1987, Vol.18(4), p.328 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Corner: Teaching with CAL: A Mathematics Teaching and Learning Environment

White, James E

College Mathematics Journal, 1988, Vol.19(5), p.424

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Corner: A Note on Pascal's Triangle and Simple Random Sampling

Wright, Tommy

College Mathematics Journal, 1989, Vol.20(1), p.59

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problem Solving Using Microcomputers

Demana, Franklin ; Waits, Bert

College Mathematics Journal, 1987, Vol.18(3), p.236 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algorithm of the Bi-Month: Drawing a Circle

Flanders, Harley

College Mathematics Journal, 1988, Vol.19(1), p.72 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Reviews

Greenwell, Raymond

College Mathematics Journal, 1987, Vol.18(5), p.422 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Reviews

Beezer, Robert A

College Mathematics Journal, 1988, Vol.18(4), p.337 [Tạp chí có phản biện]

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (1)
 2. 1985đến1985  (1)
 3. 1986đến1986  (3)
 4. 1987đến1988  (11)
 5. Sau 1988  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith, David A
 2. Waits, Bert
 3. Demana, Franklin
 4. Herman, Eugene A.
 5. Rozema, Edward

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...