skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Cognitive Brain Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of inhibition in the hierarchical gating of executed and imagined movements

Berthoz, A

Brain research. Cognitive brain research, March 1996, Vol.3(2), pp.101-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-6410 ; PMID: 8713551 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental rotation for spatial environment recognition

Gaunet, F ; Berthoz, A

Brain research. Cognitive brain research, January 2000, Vol.9(1), pp.91-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-6410 ; PMID: 10666561 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active, passive and snapshot exploration in a virtual environment: influence on scene memory, reorientation and path memory

Gaunet, F ; Vidal, M ; Kemeny, A ; Berthoz, A; Vidal, Manuel (Editor)

Cognitive Brain Research, June 2001, Vol.11(3), pp.409-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-6410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there an effect of weightlessness on mental rotation of three-dimensional objects?

Leone, G ; Lipshits, M ; Gurfinkel, V ; Berthoz, A

Cognitive Brain Research, 1995, Vol.2(4), pp.255-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-6410 ; DOI: 10.1016/0926-6410(95)90017-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of gravity on human spontaneous 10-Hz electroencephalographic oscillations during the arrest reaction

Cheron, G ; Leroy, A ; Saedeleer C, De ; Bengoetxea, A ; Lipshits, M ; Cebolla, A ; Servais, L ; Dan, B ; Berthoz, A ; Mcintyre, J; Magnani, Christophe (Editor)

Cognitive Brain Research, 2006 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-6410

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berthoz, A.
  2. Berthoz
  3. Berthoz, Alain
  4. Gaunet, Florence
  5. Lipshits, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...