skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Sahel, José-Alain xóa Tác giả/ người sáng tác: Audo, Isabelle xóa Nhan đề tạp chí: Clinical genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next-generation sequencing confirms the implication of SLC24A1 in autosomal-recessive congenital stationary night blindness

Neuillé, Marion ; Malaichamy, Sivasankar ; Vadalà, Maria ; Michiels, Christelle ; Condroyer, Christel ; Sachidanandam, Ramya ; Srilekha, Sundaramurthy ; Arokiasamy, Tharigopala ; Letexier, Mélanie ; Démontant, Vanessa ; Sahel, José-Alain ; Sen, Parveen ; Audo, Isabelle ; Soumittra, Nagasamy ; Zeitz, Christina

Clinical Epigenetics, March 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-7083 ; E-ISSN: 1868-7083 ; DOI: 10.1111/cge.12746

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sahel, J-A
  2. Audo, I.
  3. Letexier, M
  4. Vadala, M
  5. Malaichamy, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...