skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Endometriosis xóa Nhan đề tạp chí: Clinical chemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serum CA-125 concentrations during midfollicular phase, a clinically useful and reproducible marker in diagnosis of advanced endometriosis

Hompes, P G ; Koninckx, P R ; Kennedy, S ; Van Kamp, G F ; Verstraeten, R A ; Cornillie, F

Clinical chemistry, November 1996, Vol.42(11), pp.1871-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9147 ; PMID: 8906091 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vankamp, Gf
  2. Kennedy, S.
  3. Hompes, P G
  4. Van Kamp, G.J.
  5. Koninckx, Pr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...