skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Clinical Genetics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pompe's disease: diagnosis in kidney and leucocytes using 4-methylumbelliferyl-alpha-D-glucopyranoside

Broadhead, D M ; Butterworth, J

Clinical genetics, June 1978, Vol.13(6), pp.504-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; PMID: 352582 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaucher's disease. Factors affecting the 4-methylum-belliferyl-beta-D-glucosidase activity of cultured skin fibroblasts

Butterworth, J ; Broadhead, D M

Clinical genetics, August 1978, Vol.14(2), pp.77-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; PMID: 28865 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

alpha-l-Fucosidase of human skin fibroblasts and amniotic fluid cells in tissue culture

Butterworth, J ; Guy, G J

Clinical genetics, November 1977, Vol.12(5), pp.297-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; PMID: 589851 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

α‐L‐Fucosidase of human skin fibroblasts and amniotic fluid cells in tissue culture

Butterworth, J. ; Guy, G. J.

Clinical Genetics, November 1977, Vol.12(5), pp.297-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; E-ISSN: 1399-0004 ; DOI: 10.1111/j.1399-0004.1977.tb00944.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gaucher's disease Factors affecting the 4‐methylum‐belliferyl‐β‐D‐glucosidase activity of cultured skin fibroblasts

Butterworth, J. ; Broadhead, D. M.

Clinical Genetics, August 1978, Vol.14(2), pp.77-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; E-ISSN: 1399-0004 ; DOI: 10.1111/j.1399-0004.1978.tb02109.x

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pompe's disease: Diagnosis in kidney and leucocytes using 4‐methylumbelliferyl‐α‐D‐glucopyranoside

Broadhead, D. M. ; Butterworth, J.

Clinical Genetics, June 1978, Vol.13(6), pp.504-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; E-ISSN: 1399-0004 ; DOI: 10.1111/j.1399-0004.1978.tb01206.x

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low arylsulphatase A activity in a family without metachromatic leukodystrophy

Butterworth, J ; Broadhead, D M ; Keay, A J

Clinical genetics, October 1978, Vol.14(4), pp.213-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; PMID: 699360 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lysosomal enzyme levels in human amniotic fluid cells in tissue culture: II. α‐galactosidase, β‐galactosidase and α‐arabinosidase

Sutherland, G. R. ; Butterworth, J. ; Broadhead, D. M. ; Bain, A. D.

Clinical Genetics, April 1974, Vol.5(4), pp.351-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; E-ISSN: 1399-0004 ; DOI: 10.1111/j.1399-0004.1974.tb01705.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lysosomal enzyme levels in human amniotic fluid cells in tissue culture: III, β‐glucuronidase, N‐acetyl‐β‐D‐glucosaminidase, α‐mannosidase and acid phosphatase

Butterworth, J. ; Sutherland, G. K. ; Broadhead, D. M. ; Bain, A. D.

Clinical Genetics, April 1974, Vol.5(4), pp.356-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; E-ISSN: 1399-0004 ; DOI: 10.1111/j.1399-0004.1974.tb01706.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lysosomal enzyme levels in human amniotic fluid cells in tissue culture:IV. %A N‐acetyl‐β‐D‐glucosaminidase

Butterworth, J. ; Sutherland, G. R. ; Guy, G. J. ; Bower‐Riley, S. ; Bain, A. D.

Clinical Genetics, May 1976, Vol.9(5), pp.505-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; E-ISSN: 1399-0004 ; DOI: 10.1111/j.1399-0004.1976.tb01604.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lysosomal enzyme levels in human amniotic fluid cells in tissue culture. IV. %A N-acetyl-beta-D-glucosaminidase

Butterworth, J ; Sutherland, G R ; Guy, G J ; Bowser-Riley, S ; Bain, A D

Clinical genetics, May 1976, Vol.9(5), pp.505-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-9163 ; PMID: 1269172 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Butterworth, J
  2. Broadhead, D. M.
  3. Broadhead, D.M.
  4. Sutherland, G.R.
  5. Bain, A.D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...