skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Clinical Cancer Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Integrating Murine and Clinical Trials with Cabozantinib to Understand Roles of MET and VEGFR2 as Targets for Growth Inhibition of Prostate Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Murine and Clinical Trials with Cabozantinib to Understand Roles of MET and VEGFR2 as Targets for Growth Inhibition of Prostate Cancer

Varkaris, A. ; Corn, P. G. ; Parikh, N. U. ; Efstathiou, E. ; Song, J. H. ; Lee, Y.-C. ; Aparicio, A. ; Hoang, A. G. ; Gaur, S. ; Thorpe, L. ; Maity, S. N. ; Bar Eli, M. ; Czerniak, B. A. ; Shao, Y. ; Alauddin, M. ; Lin, S.-H. ; Logothetis, C. J. ; Gallick, G. E.

Clinical Cancer Research, 01/01/2016, Vol.22(1), pp.107-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-0432 ; E-ISSN: 1557-3265 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-15-0235

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
ATM Kinase Inhibition Preferentially Sensitizes p53-Mutant Glioma to Ionizing Radiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ATM Kinase Inhibition Preferentially Sensitizes p53-Mutant Glioma to Ionizing Radiation

Biddlestone-Thorpe, L. ; Sajjad, M. ; Rosenberg, E. ; Beckta, J. M. ; Valerie, N. C. K. ; Tokarz, M. ; Adams, B. R. ; Wagner, A. F. ; Khalil, A. ; Gilfor, D. ; Golding, S. E. ; Deb, S. ; Temesi, D. G. ; Lau, A. ; O'Connor, M. J. ; Choe, K. S. ; Parada, L. F. ; Lim, S. K. ; Mukhopadhyay, N. D. ; Valerie, K.

Clinical Cancer Research, 06/15/2013, Vol.19(12), pp.3189-3200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-0432 ; E-ISSN: 1557-3265 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-12-3408

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Logothetis, Christopher J
  2. Thorpe, Lynnelle
  3. Gilfor, Donna
  4. Tokarz, Mary
  5. Varkaris, Andreas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...