skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Năm xuất bản: Trước1958 xóa Nhan đề tạp chí: Classical Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and News

The Classical Review, 1932, Vol.46(4), pp.145-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00059072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summaries of Periodicals

The Classical Review, 1936, Vol.50(4), pp.153-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00077131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summaries of Periodicals

The Classical Review, 1936, Vol.50(6), pp.243-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X0007829X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes and News

The Classical Review, 1955, Vol.5(2), pp.229-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00166880

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summaries of Periodicals

The Classical Review, 1934, Vol.48(5), pp.201-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X0006604X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summaries of Periodicals

The Classical Review, 1935, Vol.49(4), pp.158-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00068414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. E. Housman

Robertson, D. S

The Classical Review, 1936, Vol.50(4), pp.113-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00076629

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plot-Construction in Sophocles

Webster, T. B. L

The Classical Review, 1932, Vol.46(4), pp.146-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00059084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Römisches Strafrecht bei Cicero und den Historikern

Campbell, A. H

The Classical Review, 1935, Vol.49(4), pp.157-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00068396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opuscula Archaeologica

Lawrence, A. W

The Classical Review, 1947, Vol.61(3-4), pp.131-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00097961

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahnenbild und Familiengeschichte bei Römern und Griechen

Scullard, H. H

The Classical Review, 1936, Vol.50(6), pp.243-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00078276

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Langue Gauloise

J. A. S.

The Classical Review, 1922, Vol.36(7-8), pp.190-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00017388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bitumen and Petroleum in Antiquity

Bailey, K. C

The Classical Review, 1936, Vol.50(6), pp.243-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00078288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Name und Nationalität der Germanen

Newell, A. N

The Classical Review, 1932, Vol.46(5), pp.236-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00060352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ce que Rome et l'Empire Romain doivenl à la Gaule

Newell, A. N

The Classical Review, 1932, Vol.46(5), pp.237-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00060364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Chapter in the Story of Roman Imperialism

Matthaei, Louise E

The Classical Review, 1911, Vol.25(1), pp.26-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00046060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Akzent und Diphthongierung

Turner, R. L

The Classical Review, 1932, Vol.46(5), pp.237-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00060388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zu den Schicksalen Siebenbürgens im Altertum

Brogan, O. P. F

The Classical Review, 1947, Vol.61(3-4), pp.132-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00097973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roman Britain
The Romans in Britain

Petch, J. A

The Classical Review, 1932, Vol.46(5), pp.237-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00060376

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Weltreichsidee Alexanders des Grossen

Tarn, W. W

The Classical Review, 1936, Vol.50(6), pp.242-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-840X ; E-ISSN: 1464-3561 ; DOI: 10.1017/S0009840X00078264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...