skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: Taylor & Francis Online - Journals xóa Năm xuất bản: 2010đến2015 xóa Nhan đề tạp chí: City xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scenes from Gezi Park: Localisation, nationalism and globalisation in Turkey

Abbas, Tahir ; Yigit, Ismail Hakki

City, 02 January 2015, Vol.19(1), pp.61-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-4813 ; E-ISSN: 1470-3629 ; DOI: 10.1080/13604813.2014.969070

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being-in-Hull, Being-on-Bransholme: Socio-economic decline, regeneration and working-class experience on a peri-urban council estate

Featherstone, Mark

City, 01 April 2013, Vol.17(2), pp.179-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-4813 ; E-ISSN: 1470-3629 ; DOI: 10.1080/13604813.2013.765648

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The English riots of 2011: Summoning community, depoliticising the city

Wallace, Andrew

City, 02 January 2014, Vol.18(1), pp.10-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-4813 ; E-ISSN: 1470-3629 ; DOI: 10.1080/13604813.2014.868161

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the continuing relevance of Policing the Crisis

Jefferson, Tony

City, 04 March 2014, Vol.18(2), pp.152-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-4813 ; E-ISSN: 1470-3629 ; DOI: 10.1080/13604813.2014.896648

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The need for critical theory in everyday life: Why the tea parties have popular support

Marcuse, Peter

City, 01 August 2010, Vol.14(4), pp.355-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-4813 ; E-ISSN: 1470-3629 ; DOI: 10.1080/13604813.2010.496229

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Featherstone, M.
  2. Abbas, T.
  3. Featherstone, Mark
  4. Yigit, I.H.
  5. Yigit, Ismail Hakki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...