skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Circulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The end of granulocyte colony-stimulating factor in acute myocardial infarction? Reaping the benefits beyond cytokine mobilization

Hill, Jonathan M ; Bartunek, Jozef

Circulation, 25 April 2006, Vol.113(16), pp.1926-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 16636185 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracellular matrix remodelling in porcine coronary arteries upon stent implantation.(Report)

Suna, Gonca ; Wojakowski, Wojtek ; Barallobre-Barreiro, Javier ; Yin, Xiaoke ; White, Steve J ; Milewski, Krzysztof P ; Gasior, P ; Buszman, Piotr P ; Buszman, Pawel E ; Hill, Jonathan M ; Mayr, Manuel

Circulation, Nov 10, 2015, Vol.132(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracellular Matrix Proteomics Reveals Interplay of Aggrecan and Aggrecanases in Vascular Remodeling of Stented Coronary Arteries

Suna, Gonca ; Wojakowski, Wojciech ; Lynch, Marc ; Barallobre-Barreiro, Javier ; Yin, Xiaoke ; Mayr, Ursula ; Baig, Ferheen ; Lu, Ruifang ; Fava, Marika ; Hayward, Robert ; Molenaar, Chris ; White, Stephen J ; Roleder, Tomasz ; Milewski, Krzysztof P ; Gasior, Pawel ; Buszman, Piotr P ; Buszman, Pawel ; Jahangiri, Marjan ; Shanahan, Catherine M ; Hill, Jonathan ; Mayr, Manuel

Circulation, 09 January 2018, Vol.137(2), pp.166-183 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 29030347 Version:1 ; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetic resonance fluoroscopy allows targeted delivery of mesenchymal stem cells to infarct borders in Swine

Dick, Alexander J ; Guttman, Michael A ; Raman, Venkatesh K ; Peters, Dana C ; Pessanha, Breno S S ; Hill, Jonathan M ; Smith, Scott ; Scott, Greig ; Mcveigh, Elliot R ; Lederman, Robert J

Circulation, 09 December 2003, Vol.108(23), pp.2899-904 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 14656911 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serial cardiac magnetic resonance imaging of injected mesenchymal stem cells

Hill, Jonathan M ; Dick, Alexander J ; Raman, Venkatesh K ; Thompson, Richard B ; Yu, Zu-Xi ; Hinds, K Allison ; Pessanha, Breno S S ; Guttman, Michael A ; Varney, Timothy R ; Martin, Bradley J ; Dunbar, Cynthia E ; Mcveigh, Elliot R ; Lederman, Robert J

Circulation, 26 August 2003, Vol.108(8), pp.1009-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1524-4539 ; PMID: 12912822 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hill, Jonathan M
  2. Mcveigh, Elliot R
  3. Gasior, P
  4. Mayr, Manuel
  5. Yin, Xiaoke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...