skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Circulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Long-term oral administration of amrinone for congestive heart failure: lack of efficacy in a multicenter controlled trial.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term oral administration of amrinone for congestive heart failure: lack of efficacy in a multicenter controlled trial.

Massie, B ; Bourassa, M ; Dibianco, R ; Hess, M ; Konstam, M ; Likoff, M ; Packer, M

Circulation, 05/1985, Vol.71(5), pp.963-971 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; E-ISSN: 1524-4539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/01.CIR.71.5.963

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term oral administration of amrinone for congestive heart failure: lack of efficacy in a multicenter controlled trial

Massie, B ; Bourassa, M ; Dibianco, R ; Hess, M ; Konstam, M ; Likoff, M ; Packer, M

Circulation, May 1985, Vol.71(5), pp.963-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 3886191 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardial metabolic and hemodynamic effects of dobutamine in heart failure complicating coronary artery disease

Pozen, R G ; Dibianco, R ; Katz, R J ; Bortz, R ; Myerburg, R J ; Fletcher, R D

Circulation, June 1981, Vol.63(6), pp.1279-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 7226474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Double-blind, dose-response, placebo-controlled multicenter study of nisoldipine. A new second-generation calcium channel blocker in angina pectoris

Thadani, U ; Zellner, S R ; Glasser, S ; Bittar, N ; Montoro, R ; Miller, A B ; Chaitman, B ; Schulman, P ; Stahl, A ; Dibianco, R

Circulation, December 1991, Vol.84(6), pp.2398-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 1959195 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of frequent ventricular arrhythmia with encainide: assessment using serial ambulatory electrocardiograms, intracardiac electrophysiologic studies, treadmill exercise tests, and radionuclide cineangiographic studies

Dibianco, R ; Fletcher, R D ; Cohen, A I ; Gottdiener, J S ; Singh, S N ; Katz, R J ; Bates, H R ; Sauerbrunn, B

Circulation, June 1982, Vol.65(6), pp.1134-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6804110 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of acebutolol and propranolol for treatment of chronic ventricular arrhythmia: a placebo-controlled, double-blind, randomized crossover study

Singh, S N ; Dibianco, R ; Davidov, M E ; Gottdiener, J S ; Johnson, W L ; Laddu, A R ; Fletcher, R D

Circulation, June 1982, Vol.65(7), pp.1356-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6176357 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of the antianginal efficacy of acebutolol and propranolol. A multicenter, randomized, double-blind placebo-controlled study

Dibianco, R ; Singh, S N ; Shah, P M ; Newton, G C ; Miller, R R ; Nahormek, P ; Costello, R B ; Laddu, A R ; Gottdiener, J S ; Fletcher, R D

Circulation, June 1982, Vol.65(6), pp.1119-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6804109 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of acebutolol on chronic stable angina pectoris. A placebo-controlled, double-blind, randomized crossover study

Dibianco, R ; Singh, S ; Singh, J B ; Katz, R J ; Bortz, R ; Gottdiener, J S ; Spodick, D H ; Laddu, A R ; Fletcher, R D

Circulation, December 1980, Vol.62(6), pp.1179-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-7322 ; PMID: 6777070 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. DiBianco, R.
  2. Dibianco
  3. Fletcher, R.D.
  4. Gottdiener, J.S.
  5. Katz, R J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...