skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of AZ91 magnesium alloy during extrusion and heat treatment

LI, Jing-Yuan ; Xie, Jian-Xin ; Jin, Jun-Bing ; Wang, Zhi-Xiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1028-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61279-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of T6 heat treatment on mechanical, abrasive and erosive-corrosive wear properties of eutectic Al–Si alloy

Gupta, A.K ; Prasad, B.K ; Pajnoo, R.K ; Das, S

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1041-1050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61281-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Si phase morphology and mechanical properties of ZL107 Al alloy improved by La modification and heat treatment

Wan, Di-Qing

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, May 2012, Vol.22(5), pp.1051-1054 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61282-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Prasad, B.K.
  2. 万迪庆
  3. WAN Di-qing
  4. Xie, Jian-Xin
  5. Pajnoo, R.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...