skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Chủ đề: Zinc xóa Năm xuất bản: Trước2008 xóa Nhan đề tạp chí: China Particuology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of polluted soils by utilizing hydrothermally treated calcareous fly ashes

Moutsatsou, A ; Protonotarios, V

China Particuology, 2006, Vol.4(2), pp.65-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-2515 ; DOI: 10.1016/S1672-2515(07)60236-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal partitioning in a nuclear waste treatment plant

Wochele, J ; Ludwig, Chr ; Lau, H.-J ; Heep, W

China Particuology, 2006, Vol.4(2), pp.86-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-2515 ; DOI: 10.1016/S1672-2515(07)60242-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbe-metal-interactions for the biotechnological treatment of metal-containing solid waste

Brandl, Helmut ; Faramarzi, Mohammad A

China Particuology, 2006, Vol.4(2), pp.93-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-2515 ; DOI: 10.1016/S1672-2515(07)60244-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wochele, J.
  2. Heep, W.
  3. W. Heep
  4. Brandi, H
  5. Faramarzi, Mohammad A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...