skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1973 xóa Nhan đề tạp chí: Child Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lateral dominance and right-left awareness in normal children

Belmont, L ; Birch, H G

Child development, June 1963, Vol.34, pp.257-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 13967185 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECTS OF FRUSTRATION ON PERCEPTUAL-MOTOR PERFORMANCE

Solkoff, N ; Todd, G A ; Screven, C G

Child development, June 1964, Vol.35, pp.569-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 14163560 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Todd, G A
  2. Belmont, L
  3. Birch, H G
  4. Screven, C G
  5. Solkoff, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...