skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 96  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Nhan đề tạp chí: Chemosphere xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BaP-metals co-exposure induced tissue-specific antioxidant defense in marine mussels Mytilus coruscus

Chen, Siyu ; Qu, Mengjie ; Ding, Jiawei ; Zhang, Yifei ; Wang, Yi ; Di, Yanan

Chemosphere, August 2018, Vol.205, pp.286-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.04.109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAHs and heavy metals in the surrounding soil of a cement plant Co-Processing hazardous waste

Wang, Chen ; Yang, Zhenzhou ; Zhang, Yanhao ; Zhang, Zuotai ; Cai, Zongwei

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.06.177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals and metalloids in bulk and particle size fractions of soils from coal-mine brownfield and implications on human health

Li, Hongxia ; Ji, Hongbing ; Shi, Chunjing ; Gao, Yang ; Zhang, Yan ; Xu, Xiangyu ; Ding, Huaijian ; Tang, Lei ; Xing, Yuxin

Chemosphere, April 2017, Vol.172, pp.505-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in intensive greenhouse vegetable production systems along Yellow Sea of China: Levels, transfer and health risk

Hu, Wenyou ; Huang, Biao ; Tian, Kang ; Holm, Peter E. ; Zhang, Yanxia

Chemosphere, January 2017, Vol.167, pp.82-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.09.122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An innovative expression model of human health risk based on the quantitative analysis of soil metals sources contribution in different spatial scales

Zhang, Yimei ; Li, Shuai ; Wang, Fei ; Chen, Zhuang ; Chen, Jie ; Wang, Liqun

Chemosphere, September 2018, Vol.207, pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.04.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of activated-carbon-supported transition metals on the decomposition of polychlorobiphenyls. Part II: Chemical and physical characterization and mechanistic study

Sun, Yifei ; Liu, Lina ; Oshita, Kazuyuki ; Zeng, Xiaolan ; Wang, Wei ; Zhang, Yibo

Chemosphere, September 2016, Vol.159, pp.668-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.05.091

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicokinetic and toxicodynamic (TK-TD) modeling to study oxidative stress-dependent toxicity of heavy metals in zebrafish

Gao, Yongfei ; Kang, Lili ; Zhang, Yan ; Feng, Jianfeng ; Zhu, Lin

Chemosphere, April 2019, Vol.220, pp.774-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.197

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mutual influence of speciation and combination of Cu and Pb on the photodegradation of dimethyl o-phthalate

Jiang, Xinshu ; Wang, Zhe ; Zhang, Yiyue ; Wang, Fei ; Zhu, Mijia ; Yao, Jun

Chemosphere, December 2016, Vol.165, pp.80-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.09.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zn, Ni, Mn, Cr, Pb and Cu in soil-tea ecosystem: The concentrations, spatial relationship and potential control

Wen, Bo ; Li, Lei ; Duan, Yu ; Zhang, Yanyuan ; Shen, Jiazhi ; Xia, Min ; Wang, Yuhua ; Fang, Wanping ; Zhu, Xujun

Chemosphere, August 2018, Vol.204, pp.92-100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 29653327 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.04.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of functionalized carbon nanotubes and graphene for heavy metal adsorption from water: Preparation, application, and mechanism

Xu, Jiang ; Cao, Zhen ; Zhang, Yilin ; Yuan, Zilin ; Lou, Zimo ; Xu, Xinhua ; Wang, Xiangke

Chemosphere, March 2018, Vol.195, pp.351-364 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of tolerance to lead by filamentous fungus Pleurotus ostreatus HAU-2 and its oxidative responses

Zhang, Shimin ; Zhang, Xiaolin ; Chang, Cheng ; Yuan, Zhiyong ; Wang, Ting ; Zhao, Yong ; Yang, Xitian ; Zhang, Yuting ; La, Guixiao ; Wu, Kun ; Zhang, Zhiming ; Li, Xuanzhen

Chemosphere, May 2016, Vol.150, pp.33-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical and microbial community responses of electrochemically active biofilms to copper ions in bioelectrochemical systems

Zhang, Yaping ; Li, Guanqun ; Wen, Jing ; Xu, Yangao ; Sun, Jian ; Ning, Xun-an ; Lu, Xingwen ; Wang, Yujie ; Yang, Zuoyi ; Yuan, Yong

Chemosphere, April 2018, Vol.196, pp.377-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of microplastics on the accumulation and chronic toxic effects of cadmium in zebrafish (Danio rerio)

Lu, Kai ; Qiao, Ruxia ; An, Hao ; Zhang, Yan

Chemosphere, July 2018, Vol.202, pp.514-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.03.145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibitory effect of cadmium(II) ion on anodic electrochemically active biofilms performance in bioelectrochemical systems

Zhang, Yaping ; Wen, Jing ; Chen, Xi ; Huang, Guofu ; Xu, Yangao ; Yuan, Yong ; Sun, Jian ; Li, Guanqun ; Ning, Xun-an ; Lu, Xingwen ; Wang, Yujie

Chemosphere, November 2018, Vol.211, pp.202-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.169

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead, mercury, and cadmium in umbilical cord serum and birth outcomes in Chinese fish consumers

Tang, Mengling ; Xu, Chenye ; Lin, Nan ; Liu, Kai ; Zhang, Yongli ; Yu, Xinwei ; Liu, Weiping

Chemosphere, April 2016, Vol.148, pp.270-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.01.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement of cadmium uptake and accumulation in Sedum alfredii by endophytic bacteria Sphingomonas SaMR12: Effects on plant growth and root exudates

Chen, Bao ; Zhang, Yibin ; Rafiq, Muhammad Tariq ; Khan, Kiran Yasmin ; Pan, Fengshan ; Yang, Xiaoe ; Feng, Ying

Chemosphere, December 2014, Vol.117, pp.367-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.07.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors controlling cadmium and lead activities in different parent material-derived soils from the Pearl River Basin

He, Shuran ; Lu, Qin ; Li, Wenyan ; Ren, Zongling ; Zhou, Zhen ; Feng, Xiao ; Zhang, Yulong ; Li, Yongtao

Chemosphere, September 2017, Vol.182, pp.509-516 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of cadmium by bioflocculant produced by Stenotrophomonas maltophilia using phenol-containing wastewater

Chen, Honggao ; Zhong, Chunying ; Berkhouse, Hudson ; Zhang, Youlang ; Lv, Yao ; Lu, Wanyu ; Yang, Yongbing ; Zhou, Jiangang

Chemosphere, July 2016, Vol.155, pp.163-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.04.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thyroid disruption and reduced mental development in children from an informal e-waste recycling area: A mediation analysis

Liu, Lian ; Zhang, Bo ; Lin, Kun ; Zhang, Yuling ; Xu, Xijin ; Huo, Xia

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.498-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.059

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mycelial growth and solid-state fermentation of lignocellulosic waste by white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium under lead stress

Huang, Dan-Lian ; Zeng, Guang-Ming ; Feng, Chong-Ling ; Hu, Shuang ; Zhao, Mei-Hua ; Lai, Cui ; Zhang, Yu ; Jiang, Xiao-Yun ; Liu, Hong-Liang

Chemosphere, 2010, Vol.81(9), pp.1091-1097 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2010.09.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 96  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2010  (6)
 3. 2011đến2013  (5)
 4. 2014đến2017  (42)
 5. Sau 2017  (40)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Wang, Y.
 3. Zhang, Ying
 4. Zhang, Yan
 5. Zhang, Yannan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...