skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Chemistry xóa Nhan đề tạp chí: Chemistry Of Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Three-Dimensional Chemical Analysis with Synchrotron Tomography at Multiple X-ray Energies:  Brominated Aromatic Flame Retardant and Antimony Oxide in Polystyrene
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Chemical Analysis with Synchrotron Tomography at Multiple X-ray Energies:  Brominated Aromatic Flame Retardant and Antimony Oxide in Polystyrene

Ham, Kyungmin ; Jin, Hua ; Al-Raoush, Riyadh ; Xie, Xiaogang ; Willson, Clinton S. ; Byerly, Gary R. ; Simeral, Larry S. ; Rivers, Mark L. ; Kurtz, Richard L. ; Butler, Leslie G.

Chemistry of Materials, 10/2004, Vol.16(21), pp.4032-4042 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0897-4756 ; E-ISSN: 1520-5002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cm0350333

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xie, Xiaogang
  2. Butler, Leslie
  3. Simeral, Larry
  4. Kurtz, R.L.
  5. Al-Raoush, Riyadh

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...