skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sutton, Stephen R. xóa Nhan đề tạp chí: Chemical Geology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major-element ratios in synthetic fluid inclusions by synchrotron X-ray fluorescence microprobe

Vanko, David A ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L ; Bodnar, Robert J

Chemical Geology, 1993, Vol.109(1), pp.125-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2541 ; E-ISSN: 1872-6836 ; DOI: 10.1016/0009-2541(93)90066-R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X-ray fluorescence analysis of rock-forming minerals: 1. Comparison with other techniques; 2. White-beam energy-dispersive procedure for feldspars

Lu, Fang-Qiong ; Smith, Joseph V ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L ; Davis, Andrew M

Chemical Geology, 1989, Vol.75(1), pp.123-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2541 ; E-ISSN: 1872-6836 ; DOI: 10.1016/0009-2541(89)90024-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sutton, Sr
  2. Rivers, Mark L
  3. Sutton, Stephen R
  4. Rivers, Ml
  5. Sutton, S R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...