skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Chemical Engineering Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrative review of granular sludge for the biological removal of nutrients and recalcitrant organic matter from wastewater

Winkler, Mari-Karoliina Henriikka ; Meunier, Christophe ; Henriet, Olivier ; Mahillon, Jacques ; Suárez-Ojeda, María Eugenia ; Del Moro, Guido ; De Sanctis, Marco ; Di Iaconi, Claudio ; Weissbrodt, David Gregory

Chemical Engineering Journal, 15 March 2018, Vol.336, pp.489-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; DOI: 10.1016/j.cej.2017.12.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
 2. Elsevier (CrossRef)  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Suarez-Ojeda, ME
 2. Del Moro, Guido
 3. Suárez-Ojeda, M.E.
 4. Weissbrodt, David Gregory
 5. Meunier, Christophe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...