skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Chasqui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fox Una visión diferente

Alfonso Navarro Bernachi

Chasqui, 01 January 2015, Issue 71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i71.1361

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Periodismo y estabilidad democrática

Luis Maira

Chasqui, 01 January 2015, Issue 28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Escenario de democracia

Javier Ponce C

Chasqui, 01 January 2015, Issue 49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i49.2201

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia, mujer y comunicación

Dafne Sabanes Plou

Chasqui, 01 January 2015, Issue 57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i57.1096

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambio 16 en América

José Manuel De Pablos ; Silvia Amat ; Verónica Salcedo

Chasqui, 01 January 2015, Issue 42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i42.2054

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comunicadores para la democracia

Sergio Inestrosa

Chasqui, 01 January 2015, Issue 56, pp.11-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i56.1072

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De la noche de la dictadura

Artemio Espinosa

Chasqui, 01 January 2015, Issue 79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i79.1447

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comunicación y democracia

Asdrúbal De La Torre

Chasqui, 01 January 2015, Issue 49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i49.2200

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comunicación municipal, un aporte a la democracia

Fernando Ossandón C

Chasqui, 01 January 2015, Issue 55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i55.1060

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Yo soy Batman, tu sos Robin"

Alvaro Pan ; Daniel Erosa

Chasqui, 01 January 2015, Issue 47, pp.72-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i47.2159

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El negocio de la comunicación y la democracia ritual

Erick Torrico Villanueva

Chasqui, 01 January 2015, Issue 42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i42.2058

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre el mercado global y la democracia

Susana Velleggia

Chasqui, 01 January 2015, Issue 67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i67.1302

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La radio: reto democrático del siglo XXI

Ricardo Rocha

Chasqui, 01 January 2015, Issue 59, pp.8-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i59.570

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O preço do consenso. A ditadura na ficção televisiva chilena na comemoração dos 40 anos do Golpe de Estado

Lorena Mónica Antezana Barrios ; Cristian Cabalin

Chasqui, 01 December 2017, Issue 136, pp.249-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i136.3053

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La democracia del futuro

Rodrigo Borja

Chasqui, 01 January 2015, Issue 56, pp.08-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i56.1071

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revocatorio en Paraguay. La crisis del sistema político retrata la crisis del sistema de medios

José Alonso Seco

Chasqui, 01 June 2012, Issue 118, pp.86-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medios y democracia: reflexiones acerca del periodismo público en Colombia

Líbera Guzzi

Chasqui, 01 June 2013, Issue 122, pp.04-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia y prensa: mito y realidad

Peter Schenkel

Chasqui, 01 January 2015, Issue 89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i89.1543

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medios alternativos en El Salvador, Bolivia, Chile, Costa Rica y Venezuela

Revista Chasqui

Chasqui, 01 January 2015, Issue 46, pp.97-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X ; DOI: 10.16921/chasqui.v0i46.686

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bolivia: Pensar la libertad desde los medios y la democracia

Katya Arce Rudón

Chasqui, 01 March 2010, Issue 109, pp.34-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1390-1079 ; E-ISSN: 1390-924X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (78)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2010  (4)
  2. 2010đến2011  (1)
  3. 2012đến2012  (3)
  4. 2013đến2014  (4)
  5. Sau 2014  (66)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...