skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Scientific Reports xóa Nhan đề tạp chí: Cerebral Cortex xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychophysiological mechanisms of interindividual differences in goal activation modes during action cascading

Mückschel, Moritz ; Stock, Ann-Kathrin ; Beste, Christian

Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), August 2014, Vol.24(8), pp.2120-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2199 ; PMID: 23492952 Version:1 ; DOI: 10.1093/cercor/bht066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beste, C.
  2. Christian Beste
  3. Mückschel, Moritz
  4. Beste, Christian
  5. Stock, Ann-Kathrin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...