skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Czech xóa Nhan đề tạp chí: Central European Political Studies Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baár, Monika: Historians and Nationalism. East-Central Europe in the Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press, 2010, 340 s., ISBN: 978-0-19-157385-9

Radka Martincová

Central European Political Studies Review, 01 April 2012, Vol.14(1), pp.166-169 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1212-7817

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wales po devoluci: budování výlucného regionu a role Evropské unie v tomto procesu

Mertl, Jirí

Stredoevropske Politicke Studie, Autumn 2012, Vol.14(4), pp.528-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Misunderstanding the Other and Shy Signs of Openness: Discourse on the 1992-1995 War in the Current Bosniak and Bosnian Serb Media

Janícko, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2015, Vol.17(1), pp.28-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817 ; DOI: 10.5817/CEPSR.2015.1.28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Far Right in Europe: A summary of attempts to define the concept, analyze its identity, and compare the Western European and Central European far right

Lubomír Kopeček

Central European Political Studies Review, 01 December 2007, Vol.9(4), pp.280-293 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1212-7817

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hesitant to Engage: US Intervention in the Balkans from Yugoslav Dissolution to the Kosovo Campaign

Ðorðevic, Vladimir

Stredoevropske Politicke Studie, Spring 2012, Vol.14(2/3), pp.227-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilizace proti levici? Stranické konsekvence volební úcasti v kontextu postkomunismu

Nový, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2013, Vol.15(1), pp.25-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Komparácia politík voci národnostným mensinám vlád Roberta Fica a Vladimíra Meciara na Slovensku v rokoch 1994 az 1998 a 2006 az 2010

Smetanková, Dasa

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2013, Vol.15(1), pp.54-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analýza vývoje vnímání národní identity nemeckou CDU v letech 1990-2009/

Vít, Michal

Stredoevropske Politicke Studie, Winter 2014, Vol.16(1), pp.92A,93-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Michal Nový
  2. Michal Vít
  3. Mertl, Jirí
  4. Janíčko, Michal
  5. Daša Smetanková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...