skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Central European History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Factionalism in Modern German History

Hayes, Peter

Central European History, 1991, Vol.24(2-3), pp.122-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900018896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fritz Roessler and Nazism: The Observations of a German Industrialist, 1930–37

Hayes, Peter

Central European History, 1987, Vol.20(1), pp.58-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900011560

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
From Weimar to Auschwitz. By Hans Mommsen. Trans. Philip O'Connor. Princeton: Princeton University Press. 1991. Pp. xi + 367. $29.95. ISBN 0-691-03198-3. (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Weimar to Auschwitz. By Hans Mommsen. Trans. Philip O'Connor. Princeton: Princeton University Press. 1991. Pp. xi + 367. $29.95. ISBN 0-691-03198-3. (Book review)

Hayes, Peter

Central European History, 03/1992, Vol.25(1), pp.113-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0008938900019804

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

German Industry in the Nazi Period

Hayes, Peter

Central European History, 2011, Vol.44(2), pp.369-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938911000203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krupp: A History of the Legendary German Firm

Hayes, Peter

Central European History, 2015, Vol.48(1), pp.120-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938915000126

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nazi Dictatorship and the Deutsche Bank

Hayes, Peter

Central European History, 2005, Vol.38(4), pp.682-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900005896

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Weimar to Auschwitz

Hayes, Peter

Central European History, 1992, Vol.25(1), pp.113-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900019804

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến1991  (1)
 3. 1992đến1992  (1)
 4. 1993đến2005  (2)
 5. Sau 2005  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hayes, Peter
 2. Peter Hayes
 3. Hayes, P
 4. James, Harold
 5. Buchheim, Christoph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...