skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Nhan đề tạp chí: Cellular Polymers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ni3S2@polypyrrole composite supported on nickel foam with improved rate capability and cycling durability for asymmetric supercapacitor device applications.(SELECTED ABSTRACTS)(Report)(Author abstract)

Long, Lu ; Yao, Yadong ; Yan, Minglei ; Wang, Hongjing ; Zhang, Guanggao ; Kong, Menglai ; Yang, Lin ; Liao, Xiaoming ; Yin, Guangfu ; Huang, Zhongbing

Cellular Polymers, 2017, Vol.36(4), p.209(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0262-4893 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0529-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Hongjing
  2. Kong, M.
  3. Wang, H.
  4. Yao, Y.
  5. Liao, Xiaoming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...