skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Cardiovascular Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypertrophy and functional alterations in hyperdynamic phospholamban-knockout mouse hearts under chronic aortic stenosis

Kiriazis, Helen ; Sato, Yoji ; Kadambi, Vivek J ; Schmidt, Albrecht G ; Gerst, Michael J ; Hoit, Brian D ; Kranias, Evangelia G

Cardiovascular research, 01 February 2002, Vol.53(2), pp.372-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6363 ; PMID: 11827688 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined phospholamban ablation and SERCA1a overexpression result in a new hyperdynamic cardiac state

Zhao, Wen ; Frank, Konrad F ; Chu, Guoxiang ; Gerst, Michael J ; Schmidt, Albrecht G ; Ji, Yong ; Periasamy, Muthu ; Kranias, Evangelia G

Cardiovascular research, January 2003, Vol.57(1), pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6363 ; PMID: 12504816 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and functional implications of the phospholamban hinge domain: impaired SR Ca2+ uptake as a primary cause of heart failure

Schmidt, Albrecht G ; Zhai, Jing ; Carr, Andrew N ; Gerst, Mike J ; Lorenz, John N ; Pollesello, Piero ; Annila, Arto ; Hoit, Brian D ; Kranias, Evangelia G

Cardiovascular research, November 2002, Vol.56(2), pp.248-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6363 ; PMID: 12393095 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential regulation of p38 mitogen-activated protein kinase mediates gender-dependent catecholamine-induced hypertrophy

Dash, Rajesh ; Schmidt, Albrecht G ; Pathak, Anand ; Gerst, Michael J ; Biniakiewicz, Danuta ; Kadambi, Vivek J ; Hoit, Brian D ; Abraham, William T ; Kranias, Evangelia G

Cardiovascular research, March 2003, Vol.57(3), pp.704-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6363 ; PMID: 12618232 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, A.G.
  2. Gerst, M.J.
  3. Gerst, Mj
  4. Kranias, E.G.
  5. Schmidt, Albrecht G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...