skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Cancer research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of a chemical inhibitor of the oncogenic transcription factor forkhead box M1

Radhakrishnan, Senthil K ; Bhat, Uppoor G ; Hughes, Douglas E ; Wang, I-Ching ; Costa, Robert H ; Gartel, Andrei L

Cancer research, 01 October 2006, Vol.66(19), pp.9731-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-7445 ; PMID: 17018632 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 in tumorigenicity of the neuroblastoma cells and renewal of the neural progenitors

Wang, Zebin ; Park, Hyun Jung ; Carr, Janai R ; Chen, Yi-Ju ; Zheng, Yu ; Li, Jing ; Tyner, Angela L ; Costa, Robert H ; Bagchi, Srilata ; Raychaudhuri, Pradip

Cancer research, 15 June 2011, Vol.71(12), pp.4292-302 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-7445 ; PMID: 21507930 Version:1 ; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-10-4087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metallothionein expression is suppressed in primary human hepatocellular carcinomas and is mediated through inactivation of CCAAT/enhancer binding protein alpha by phosphatidylinositol 3-kinase signaling cascade

Datta, Jharna ; Majumder, Sarmila ; Kutay, Huban ; Motiwala, Tasneem ; Frankel, Wendy ; Costa, Robert ; Cha, Hyuk C ; Macdougald, Ormond A ; Jacob, Samson T ; Ghoshal, Kalpana

Cancer research, 15 March 2007, Vol.67(6), pp.2736-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 17363595 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increased levels of the FoxM1 transcription factor accelerate development and progression of prostate carcinomas in both TRAMP and LADY transgenic mice

Kalin, Tanya V ; Wang, I-Ching ; Ackerson, Timothy J ; Major, Michael L ; Detrisac, Carol J ; Kalinichenko, Vladimir V ; Lyubimov, Alexander ; Costa, Robert H

Cancer research, 01 February 2006, Vol.66(3), pp.1712-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16452231 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forkhead Box m1 transcription factor stimulates the proliferation of tumor cells during development of lung cancer

Kim, Il-Man ; Ackerson, Timothy ; Ramakrishna, Sneha ; Tretiakova, Maria ; Wang, I-Ching ; Kalin, Tanya V ; Major, Michael L ; Gusarova, Galina A ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

Cancer research, 15 February 2006, Vol.66(4), pp.2153-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 16489016 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Costa, Robert H
  2. Costa, R.H.
  3. Costa, Robert
  4. Costa, RH
  5. Wang, I-Ching

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...