skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, S. xóa Nhan đề tạp chí: Cancer Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Oral combination chemotherapy with capecitabine and cyclophosphamide in patients with metastatic breast cancer: phase II study.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral combination chemotherapy with capecitabine and cyclophosphamide in patients with metastatic breast cancer: phase II study.

Tanaka, M ; Tamura, K ; Anan, K ; Ohno, S ; Nishimura, R ; Yamamoto, Y ; Masuda, N ; Mitsuyama, S

Cancer Research, 01/15/2009, Vol.69(2 Supplement), p.6120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.SABCS-6120

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M
  2. Mitsuyama, S
  3. Tamura, K
  4. Masuda, N
  5. Anan, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...