skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa Nhan đề tạp chí: Cancer Management and Research xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Downregulation Of LncRNA PMS2L2 In Endometrial Adenocarcinoma Upon Carboplatin Treatment

Zhang D ; Sun X ; Zhang Y

Cancer Management and Research, 01 October 2019, Vol.11, pp.8905-8910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1179-1322 ; E-ISSN: 1179-1322

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang D
  2. Zhang Y
  3. Sun X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...