skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Nhan đề tạp chí: Callaloo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2009 CALLALOO CONFERENCE: A Participant's Report

Joyce, Joyce

Callaloo, Winter 2010, Vol.33(1), pp.339-347,349,368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAMILY PHOTO #5: BOB

Pinson, Hermine

Callaloo, Winter 2009, Vol.32(1), pp.210-216,332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIFE, LIBERTY, AND THE PURSUIT OF CAPITAL: In Barbara Chase Riboud's "Central Park"

Wilks, Jennifer

Callaloo, Summer 2009, Vol.32(3), pp.1014-1026,1039 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HISTORY REPEATING ITSELF: Passing, Pudd'nhead Wilson, and The President's Daughter

Moynihan, Sinéad

Callaloo, Summer 2009, Vol.32(3), pp.809-821,1038 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FIRE FOR A GHOST: Blind Spots and the Dissection of Race in John Edgar Wideman's The Cattle Killing

Cryderman, Kevin

Callaloo, Fall 2011, Vol.34(4), pp.1047-1068,1116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joyce, Joyce Ann
  2. Hermine Pinson
  3. Moynihan, S
  4. Sinéad Moynihan
  5. Wilks, Jennifer M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...