skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Nhan đề tạp chí: Callaloo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the cultural studies threshold

Quashie, Kevin

Callaloo, Vol.24(1), pp.368-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01612492 ; E-ISSN: 10806512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kevin Everod Quashie
  2. Quashie, Kevin
  3. Quashie, Kevin Everod

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...