skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: CAIRN (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Cahiers internationaux de sociologie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Des skinheads dans la ville

Orfali, Birgitta

Cahiers internationaux de sociologie, 01 September 2003, Vol.n 115(2), pp.269-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0276 ; E-ISSN: 1969-6787

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Orfali, Birgitta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...