skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Nhan đề tạp chí: Cadernos de Terapia Ocupacional xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The activities and quality of life of caregivers of patients with chronic diseases

Letícia Zanetti Marchi Altafim ; Cristina Yoshie Toyoda ; Danielle Dos Santos Cutrim Garros

Cadernos de Terapia Ocupacional, 01 July 2015, Vol.23(2), pp.357-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-4931 ; E-ISSN: 2238-2860 ; DOI: 10.4322/0104-4931.ctoAO0547

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...