skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Nhan đề tạp chí: Caderno CRH xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redistribuição e reconhecimento - Nancy Fraser entre Jürgen Habermas e Axel Honneth

Bressiani, Nathalie

Caderno CRH, 01 August 2011, Vol.24(62), pp.331-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-8239 ; DOI: 10.1590/S0103-49792011000200007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UM MARXISMO DE AFINIDADES ELETIVAS: a aventura sociológica de Michael Löw

Santana, Marco

Caderno CRH, May/Aug 2018, Vol.31(83), pp.277-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0103-4979 ; E-ISSN: 1983-8239 ; DOI: 10.1590/s0103-49792018000200007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTICULTURALISMO E DIREITOS ESPECIAIS DE REPRESENTAÇÃO: o problema dos essencialismos identitários

Carvalho, Bruno Sciberras de ; Coser, Ivo

Caderno CRH, 01 August 2016, Vol.29(77), pp.363-379 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-8239 ; DOI: 10.1590/S0103-49792016000200011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Georg Simmel e a "sociologia da pobreza"

Ivo, Anete B. L

Caderno CRH, 01 April 2008, Vol.21(52), pp.171-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-8239 ; DOI: 10.1590/S0103-49792008000100013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O estudo dos movimentos sociais e a esquerda política na américa latina

Gadea, Carlos A

Caderno CRH, 01 December 2008, Vol.21(54), pp.493-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-8239 ; DOI: 10.1590/S0103-49792008000300006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gadea, Carlos A
  2. Anete B. L. Ivo
  3. Carlos A. Gadea
  4. Bressiani, N.
  5. Coser, I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...