skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and evaluation of 3d models for electronic dental records

Marotta, Michael ; Phanichphant, Purin ; Malatack, Patrick ; Shah, Tej ; Price, Greg ; Thyvalikakath, Thankam ; Schleyer, Titus ; Hong, Jason

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.2567-2572

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1241042

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOZ pro: a pen-based low fidelity prototyping environment to support wizard of oz studies

Hundhausen, Christopher ; Balkar, Anzor ; Nuur, Mohamed ; Trent, Stephen

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.2453-2458

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1241023

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a quantitative analysis of audio scrolling interfaces

Lee, Eric

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.2213-2218

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1240982

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iterative design of an audio-haptic drawing application

Rassmus-Gröhn, Kirsten ; Magnusson, Charlotte ; Eftring, Häwip

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.2627-2632

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1241053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...