skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

EEWWW: tangible interfaces for navigating into the human body

De Guzman, Edward ; Ho-Ching, F ; Matthews, Tara ; Rattenbury, Tye ; Back, Maribeth ; Harrison, Steve

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.806-807

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766003

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal media exploration with semantic regions

Kang, Hyunmo

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.668-669

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.765920

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing an on-line map tool for Dutch farmers

van Der Hiele, Karin ; van Der Haar, Rob ; Kolli, Raghu

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.638-639

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.765904

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Containers: a new hierarchical model for browser interfaces

Owens, Chad

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.940-941

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766082

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic viewpoint tethering: enhancing control performance in virtual worlds

Wang, Wenbi

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.1026-1027

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.766130

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture + play: full-body interaction for virtual environments

Konrad, Tollmar ; Demirdjian, David ; Darrell, Trevor

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.620-621

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.765894

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...