skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interests Clustering in Business Intelligence Interactions

Drushku, Krista ; Aligon, Julien ; Labroche, Nicolas ; Marcel, Patrick ; Peralta, Veronika ; Dumant, Bruno; Labroche, Nicolas (Editor)

CAISE [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-59536-8_10

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dumant, Bruno
  2. Labroche, Nicolas
  3. Peralta, V.
  4. Drushku, Krista
  5. Marcel, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...