skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Nhan đề tạp chí: Business Process Management Journal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Sousa, Kenia ; Mendonça, Hildeberto ; Lievyns, Amandine ; Vanderdonckt, Jean

Business Process Management Journal, 13 September 2011, Vol.17(5), pp.748-786 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-7154 ; E-ISSN: 1758-4116 ; DOI: 10.1108/14637151111166178

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smolnik, Stefan
  2. Sousa, K.
  3. Lievyns, Amandine
  4. Vanderdonckt, Jean
  5. Mendonça, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...