skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Nhan đề tạp chí: Buildings xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Waste Paper Cellulosic Fibers Utilization into Cement Based Building Materials

Hospodarova, Viola ; Stevulova, Nadezda ; Briancin, Jaroslav ; Kostelanska, Katarina

Buildings, 2018, Vol.8(3), p.43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20755309 ; DOI: 10.3390/buildings8030043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hospodarova, V.
  2. Stevulova, N.
  3. Jaroslav Briancin
  4. Kostelanska, K.
  5. Nadezda Stevulova

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...