skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Editors' Summary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Summary

Gale, William G. ; Pack, Janet Rothenberg

Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 2004, Vol.2004(1), pp.ix-xiv [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4449 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/urb.2004.0004

Toàn văn sẵn có

2
Editors' Summary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Summary

Gale, William G. ; Pack, Janet Rothenberg

Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 2002, Vol.2002(1), pp.ix-xvi [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4449 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/urb.2002.0004

Toàn văn sẵn có

3
Editors' Summary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Summary

Gale, William G. ; Pack, Janet Rothenberg

Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 2003, Vol.2003(1), pp.ix-xvi [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4449 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/urb.2003.0005

Toàn văn sẵn có

4
Editors' Summary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Summary

Gale, William G. ; Pack, Janet Rothenberg

Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 2001, Vol.2001(1), pp.ix-xviii [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4449 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/urb.2001.0007

Toàn văn sẵn có

5
Editors' Summary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' Summary

Gale, William G. ; Pack, Janet Rothenberg

Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, 2000, Vol.2000(1), pp.ix-xiv [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1533-4449 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/urb.2000.0001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pack, Janet Rothenberg
  2. Gale, William G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...