skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: British Journal of Psychiatry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychosocial concerns reported by Syrian refugees living in Jordan: systematic review of unpublished needs assessments

Wells, Ruth ; Steel, Zachary ; Abo-Hilal, Mohammad ; Hassan, Abdul Halim ; Lawsin, Catalina

The British journal of psychiatry : the journal of mental science, August 2016, Vol.209(2), pp.99-106 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1472-1465 ; PMID: 27103679 Version:1 ; DOI: 10.1192/bjp.bp.115.165084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Authors' reply
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors' reply

Steel, Zachary ; Silove, Derrick

British Journal of Psychiatry, 08/2009, Vol.195(2), pp.178-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1250 ; E-ISSN: 1472-1465 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1192/bjp.195.2.178a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International and indigenous diagnoses of mental disorder among Vietnamese living in Vietnam and Australia

Steel, Zachary ; Silove, Derrick ; Giao, Nguyen Mong ; Phan, Thuy Thi Bich ; Chey, Tien ; Whelan, Anna ; Bauman, Adrian ; Bryant, Richard A

The British journal of psychiatry : the journal of mental science, April 2009, Vol.194(4), pp.326-33 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1472-1465 ; PMID: 19336784 Version:1 ; DOI: 10.1192/bjp.bp.108.050906

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Impact of immigration detention and temporary protection on the mental health of refugees
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of immigration detention and temporary protection on the mental health of refugees

Steel, Zachary ; Silove, Derrick ; Brooks, Robert ; Momartin, Shakeh ; Alzuhairi, Bushra ; Susljik, Ina

British Journal of Psychiatry, 01/2006, Vol.188(1), pp.58-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1250 ; E-ISSN: 1472-1465 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1192/bjp.bp.104.007864

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steel, Zachary
  2. Steel, Z
  3. Silove, D.
  4. Silove, Derrick
  5. Doyle, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...