skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Nhan đề tạp chí: British Journal of Criminology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing Markets: The Contested Shaping of Neo-Liberal Forensic Science

Lawless, Christopher James

The British Journal of Criminology, 2011, Vol. 51(4), pp.671-689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azr025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illegal Harvest of Marine Resources on Andros Island and the Legacy of Colonial Governance

Silvy, Elizabeth H ; Peterson, M Nils ; Heinen - Kay, Justa L ; Langerhans, R Brian

The British Journal of Criminology, 2018, Vol. 58(2), pp.332-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azx020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-democracy: ‘Useful Idiot’ of Neo-liberalism?

Gearty, Conor

British Journal Of Criminology, 2016, Vol. 56(6), pp.1087-1106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azw010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SOCIO-LEGAL CONSTRUCTION OF OTHERNESS UNDER 
A NEO-LIBERAL REGIME

Ajzenstadt, Mimi ; Shapira, Assaf

British Journal Of Criminology, 2012, Vol. 52(4), pp.685-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azs020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambiguities in Criminalizing Cartels

Haines, Fiona ; Beaton - Wells, Caron

British Journal Of Criminology, 2012, Vol. 52(5), pp.953-973 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azs035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not so Tough on Crime?

Farrall, Stephen ; Hay, Colin

The British Journal of Criminology, 2010, 2010, Vol. 50(3), pp.550-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azq015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Deadly Consensus 1

Tombs, Steve ; Whyte, David

The British Journal of Criminology, 2010, 2009, Vol. 50(1), pp.46-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azp063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haines, F.
  2. Peterson, M Nils
  3. Hay, C.
  4. Whyte, D.
  5. Farrall, Stephen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...